GYIK

Mi az a közös költség?

Közös Költségnek a törvény a társasház közös tulajdonba tartozó épületrész, épületberendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költségét, valamint a rendes gazdálkodád körét meghaladó kiadásokat minősíti. Vagyis a közös tulajdonhoz tartozó részeknek üzemeltetésével, karbantartásával és felújításával összefüggő valamennyi kiadás közös költségnek minősül. Ennek összegét a társasház közgyűlése állapítja meg, majd a tulajdonosok hónapra megállapított összegben, előre esedékesen, Szervezeti Működési Szabályzat előírása alapján fizetik meg. A tulajdonosok érdeke az, hogy tulajdonosi jogosítványaikkal korlátozás nélkül tudjanak élni, és hogy csak indokoltan felmerülő költségek terheljék őket. Ezért fontos szerintünk, hogy közgyűlésen minél több tulajdonos képvisleje saját magát és ezáltal az érrdekeit is.

A közös költség kiszámításának szokásos, a gyakorlat által használt képlete a következő: 

a) a tárgyévet (tárgyidőszakot) megelőző teljes év (pl. 2014) tényleges kifizetései + a 2015 évben várható többlet fizetési kötelezettségek és indokolt tartalékolás = 1.000.000 Ft.

b) a társasház összes kizárólagosan használt területe valamennyi lakás, üzletterület, melyek területét a társasház kizárólagosan használt területeként az alapító okirat szerkesztésénél figyelembe vettek.
Tulajdoni hányad legyen most 10.000 illetve négyzetméter esetén 1200 nm. 

c) az 1 tulajdoni hányad vagy 1 négyzetméter kizárólagosan használt lakás (üzlet) területre eső közös költség fizetési kötelezettség 2014 -ben (vagy értelemszerűen, adott egy éves tárgyidőszakra számítva) 1.000.000 Ft

Tulajdoni hányad esetén: 1.000.000 Ft / 10.000 tulajdoni hányad = 100 Ft / tulajdoni hányad / év

Négyzetméter esetén: 1.000.000 Ft / 1200 nm = 83.335Ft / négyzetméter / év
Havi lebontáshoz mindkét esetben osztani kell tizenkettővel.

 
Kinek fizetem a közös költséget?


Minden társasháznak saját elkülönített bankszámlája van. A bankszámla tulajdonosa nem a közös képviselő, hanem a társasház.


Hogyan kell befizetni a költségeket?


Minden hónapban el kell utalni a társasház bankszámlájára vagy a bankfiók pénztárában tudja készpénzben megfizetni. Minden esetben írja be a közleménybe a lakás számát.

 

Kinek jelezzem, ha valamilyen rendellenességet tapasztalok a házban? 


Pl. kiégett egy lámpaizzó a folyosón, vagy ha a lift nem működik. Ilyen és ehhez hasonló esetekben a hibabejelntő felületünkön jelezheti problémáját illetve a közös képviselet telefonszámán vagy a képvislet e-mail címén is. A beérkező problémákról feldolgozzuk, és arról azonnal értesítjük az illetékeseket.


Mit lehet tenni a közös költséget nem fizetőkkel szemben? 


Havi rendszerességel kiküldjük a társasházi tulajdonosok egyenlegét a fizetési kötelezettségeikről. A 3 hónapnál több tartozása halmozódik fel egy tulajdonosnak, akkor fizetési emlékeztetőt küldünk. Ha a felhívás nem jár sikerrel, akkor a ügyvéd fizetési felszólítást küld. Amennyiben a fizetési felszólításra nem reagál a tulajdonos, akkor fizetési meghagyás kezdeményez a Társasház jogásza. Végső esetben pedig végrehajtás illetve jelzálog bejegyzésére kerülhet sor.

 
Ki fizeti a számlát, a nem fizető tulajdonosok helyett? 


A költségeket ilyenkor a közös vagyonból kell fedezni, megelőlegezni, ameddig az adós ki nem egyenlíti a tartozását. Ugyanis a társasházakra az úgynevezett sortartásos kezesség szabályai érvényesek.

 

Milyen esetben kötelező számvizsgálót felkérni? 


Abban az esetben, ha 25 lakásnál több található egy társasházban.

 

Mi a szerepe a számvizsgálónak? 


A számvizsgáló legfőbb dolga, a közös képviselő munkájának, illetve a Társasház pénzügyeinek ellenőrzése. További tevékenységeit az SZMSZ-ben leírtak határozzák meg.

 

Mit tartalmaz a Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)? 


A házirenden kívűl, a SZERVEZETI és MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT részletesen leírja, a közgyűlés, a közös képviselő és a számvizsgáló bizottság feladatait, kötelezettségeit, valamint a jogait. Az SZMSZ-t a társasház egyéni igényeihez érdemes igazítani, a társasházakra vonatkozó törvények betartásával.

 

Van lehetőség módosítani az SZMSZ-ben foglaltakat? 


Igen, a Közgyűlés felhatalmazásával, ami legalább 50%+1 szavazat kell, hogy legyen.

 

Mit lehet a házirendbe foglalni? 


Közös lakrészek, területek és helyiségek használatának részletes szabályait, a lakásokban zajjal járó munkák és más tevékenységek időtartamát.Kiknek van joguk szavazni a közgyűlésen?

A lakások tulajdonosainak és az írásban meghatalmazott személyeknek.

 

Írásban történt szavazás esetén, mikor eredményes a szavazás?


Az eredmény megállapításának részletes szabályairól az SZMSZ rendelkezik. Minden más esetben eredménytelen, ha a leadott írásbeli szavazatok aránya nem éri el az összes tulajdoni hányad több mint felét.

 

Nem értek egyet a közgyűlésen hozott döntéssel. Mit tehetek?


A törvényben meghatározott illeték megfizetése után, a határozat meghozatalától számított 60 napon belül kérhető a bíróságtól, a vitatott határozat érvénytelenségének megállapítása.

 

Kötelező a felújítási alap létrehozása?

Nem kötelező, de ajánlott mert minden pályázati illetve állami támogatás a Társasházak részére csak abban az esetben jár, ha leigazolták ennek meglétét. 


Kinek kell fizetni az előző tulajdonos által felhalmozott közös költséget?Társasházi lakás vásárlása esetén lehet kérni nullás igazolást, aminek lényege, hogy a társasházi közös képviselő igazolja, hogy nem áll fent tartozás. Egyéb esetben, ha van tartozás akkor azt az új tulajdonosnak kell megfizetnie. 


A társasházat érintő munkálatoknál, mekkora összeghatárig dönthet önállóan a közös képviselő? 


Az összeghatár mértékéről az SZMSZ rendelkezik. Azonban az elfogadott éves gazdálkodási tervben nem szereplő, rendes gazdálkodás körét meghaladó felújításokról és azok összegéről csak közgyűlés dönthet!

 

A társasházakban történő munkálatoknál, milyen összeghatárnál kötelező árajánlatokat bekérni?

Az árajánlatok bekérésének feltételeit, szintén az SZMSZ szabályozza.


Kiknek van hozzáférési joga a Társasház bankszámláihoz?


Közös képviselő a megválasztásával együtt nyeri el ezt a jogot, továbbá mindazon személyek, akiket az SZMSZ meghatároz.

 

Hogyan lehet közös képviselőt váltani?


Amennyiben a Társasház a közös képviselő leváltásának feltételeiről az SZMSZ-ben nem rendelkezett, úgy a törvény szerint a közgyűlés bármikor felmentheti, leválthatja.

 

Mi szükséges a közgyűlés összehívásához?

A napirend és az ok megjelölésével, a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonosok írásban kezdeményezhetik a közgyűlés összehívását.

 

A közgyűlésen hozott döntések, hol és milyen formában kerülnek rögzítésre?


Közgyűlésről kötelező jegyzőkönyvet készíteni, melyben a meghozott döntések határozat formájában kerülnek rögzítésre. A közgyűléseken született határozatokat, a Közgyűlési Határozatok Könyvében is vezetni kell.

 

FEL

Copyright © NOVE Consulting Kft. 2015 - Minden jog fenntartva.

Minden tartalom akár csak részbeni felhasználása, kizárólag csak a NOVE előzetes jóváhagyásával lehetséges.

On-demand

X